top
top
previous arrow
next arrow

Regulamin Programu Promocyjnego „Zwrot kosztów wyceny nieruchomości”

(„Regulamin”)

 

§ 1 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia należy przez nie rozumieć:

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca jako konsument, której Organizator udostępnia możliwość skorzystania z Vouchera podarunkowego upoważniającego do zwrotu kosztów wyceny nieruchomości do wartości kosztów wyceny i nie więcej niż kwota 500 zł.
 2. Nagroda – kwota pieniężna stanowiąca równowartość poniesionego kosztu wyceny nieruchomości jednak nie więcej niż 500 zł brutto, która to wycena nieruchomości jest prowadzona dla potrzeb procesowych do kredytu hipotecznego procesowanego za pośrednictwem Organizatora.
 1. Organizator – Przedsiębiorca epartner 24 Tomasz Kowalski NIP 7251401438 występujący pod marką PRZEDSTAWICIELBANKOWY.PL
 2. Platforma – serwis internetowy udostępniany przez Organizatora pod adresem www.przedstawicielbankowy.pl/hipoteka/regulaminy 
 3. Produkt – kredyt hipoteczny lub pożyczka hipoteczna oferowana za pośrednictwem Organizatora.
 4. Program – Program Promocyjny „Zwrot kosztów wyceny nieruchomości”, prowadzony przez Organizatora według zasad i warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu, określający zasady jego przeprowadzania oraz warunki uczestnictwa, dostępny na stronie: www.przedstawicielbankowy.pl/regulaminy.
 6. Uczestnik Programu (Uczestnik) – Klient spełniający warunki uczestnictwa w Programie określone w niniejszym Regulaminie.
 7. Bank – Banki posiadające umowę współpracy bezpośrednio lub pośrednio poprzez brokera z Przedstawicielem Bankowym w zakresie pośrednictwo finansowe.
 8. Przedstawiciel Bankowy – Przedsiębiorca epartner 24 Tomasz Kowalski NIP 7251401438 posiadający umowę współpracy z Bankiem w zakresie pośrednictwo finansowe.
 9. Osoba współpracująca – Osoba fizyczna i/lub Przedsiębiorca wykonująca czynności marketingowe polegające na promowaniu materiałów pokazujących ofertę Banku w tym również narzędzi elektronicznych i/lub materiałów internetowych, której Organizator udostępnia możliwość promowania Vouchera podarunkowego upoważniającego do odebrania nagrody premiowej w wysokości 500 zł za skuteczne wypromowanie vouchera podarunkowego

 

§ 2 Zasady  Programu

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzania Programu i zasady uczestnictwa w Programie. Program jest przeprowadzany wyłącznie według warunków i zasad wynikających z niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Przyrzekającym Nagrody w rozumieniu art. 919 oraz 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (DZ. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) jest Organizator.

Program trwa od dnia 01.12.2023 r. od godz. 00:01 do dnia 31.03.2023 r. do godz. 23:59, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 1. Termin końcowy Programu rozumiany jest w ten sposób, że do wskazanej daty i godziny Uczestnik Programu dostarczy do Organizatora na skrzynke email.: tomasz.kowalski@przedstawicielbankowy.pl elektroniczną wersje Vouchera podarunkowego oraz uruchomi kredyt hipoteczny w Banku za pośrednictwem Przedsiębiorcy epartner24 Tomasz Kowalski NIP 7251401438 w nieprzekraczalnym terminie 31 grudzień 2024r.

 1. Program nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego, loterii promocyjnej, których wynik zależy od przypadku, jak też innej formy gry losowej, o której mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540; tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 165).

 

 

§ 3 Warunki przyznania Nagrody

 1. Organizator przekazuje Nagrodę Uczestnikowi Programu po spełnieniu przez niego łącznie warunków określonych w § 2 niniejszego Regulaminu.

Przekazanie Nagrody przez Organizatora polega na przekazaniu kwoty Nagrody na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w oddzielnej komunikacji.

 1. Przekazanie Nagrody następuje w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło uruchomienie przynajmniej części kredytu hipotecznego:
 2. Jeden Klient może wziąć udział w Programie nieograniczoną ilość razy, co uprawnia go do otrzymania Nagrody każdorazowo w przypadku spełnienia warunków określonych w § 2 niniejszego Regulaminu dla każdej kolejnej Umowy o Produkt.

 

§ 4 Kwestie podatkowe

1.       Nagroda w ramach niniejszego Programu jest wydawana w ramach sprzedaży premiowej. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na dzień ogłoszenia niniejszego Regulaminu, wolna od podatku jest nagroda otrzymana w związku ze sprzedażą premiową, jeżeli jednorazowa wartość Nagrody nie przekracza 2 000 złotych.

Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności; będzie przekazana na podstawie wystawionej faktury

 

 

§ 5 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Przystępując do niniejszego Programu Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu.
 1. Uczestnik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże niepodanie swoich danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Programie.
 2. Kontakt z Organizatorem w zakresie spraw związanych z danymi osobowymi Uczestnika jest możliwy:
  1. Listownie na adres Organizatora tj.: EPARTNER24 TOMASZ KOWALSKI, 92-227 Łódź ul. Lewarowa 5;
  2. telefonicznie pod numerem telefonu + 48 605 991 558
  3. za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres tomasz.kowalski@przedstawicielbankowy.pl

4.       Podstawami przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w związku z Programem jest:

1.       prawnie uzasadniony interes Organizatora, (w tym organizacja i obsługa techniczna Programu, przyznawanie i przekazywanie Nagród, rozpatrywanie reklamacji i zgłoszonych roszczeń oraz cele statystyczne i analityczne), tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

2.       wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w tym rozliczenie podatkowe, księgowe, przechowywanie dokumentów), tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

5.       Organizator może przekazywać lub udostępniać dane osobowe Uczestników w związku z:

1.       Programem: upoważnionym pracownikom i podmiotom współpracującym z Organizatorem – w ramach i w zakresie realizowanych przez nich obowiązków pracowniczych i zobowiązań umownych;

2.       podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora (np. obsługa księgowa i podatkowa);

3.       sądom, organom administracji publicznej, organom ochrony prawnej i organom nadzoru na ich prawnie uzasadnione żądanie.

6.       Uczestnikowi przysługują następujące prawa:

1.       prawo dostępu do danych osobowych;

2.       prawo żądania sprostowania (gdy dane osobowe są niezgodne ze stanem rzeczywistym), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa;

3.       prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora;

4.       prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Uczestnika;

5.       prawo żądania przeniesienia danych osobowych Uczestnika do innego administratora poprzez uzyskanie otrzymania od Organizatora danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego i przesłania do innego administratora;

6.       prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania przez uczestnika, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7.       Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika w związku z Programem:

1.       w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora lub jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Organizatora stanowiącego podstawę tego przetwarzania (w tym przedawnienia potencjalnych roszczeń Uczestnika wynikających z udziału w Programie) lub do czasu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i dalej przez okres wymagany przez przepisy prawa dla przechowywania dokumentów i danych.

§ 6 Reklamacje

 1. Reklamacje odnośnie przebiegu Programu i związane z niniejszym Programem mogą być składane:
  1. listownie na adres Organizatora: 92-227 Łódź ul. Lewarowa 5
  2. telefonicznie pod numerem telefonu + 48 605 991 558
  3. za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres tomasz.kowalski@przedstawicielbankowy.pl
 2. Reklamacje powinny być składanie niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności budzących wątpliwości Uczestnika, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji i nie później niż w terminie 60 dni od dnia zakończenia Programu.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres do korespondencji lub adres mailowy Uczestnika składającego reklamację,
  2. opis podstawy reklamacji,
  3. wskazanie, że reklamacja dotyczy Programu „Zwrot kosztów wyceny nieruchomości”.

Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie do 30 dni od jej otrzymania Organizator poinformuje Uczestnika o rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres podany w reklamacji lub drogą elektroniczną na adres, z którego została przesłana reklamacja.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Organizator może zakończyć Program przed terminem wskazanym w § 2 o czym poinformuje w drodze ogłoszenia lub komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej www.przedstawicielbankowy.pl/regulaminy

Zakończenie przez Organizatora Programu przed upływem terminu wskazanego w § 2 może nastąpić w szczególności w przypadku: zmian technologicznych lub organizacyjnych funkcjonowania Platformy, zmian w zakresie sposobu i zakresu świadczenia przez Organizatora usług za pośrednictwem Platformy, zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa regulujących działalność Platformy, świadczonych przez Organizatora za jej pośrednictwem usług lub dotyczących Programu oraz zmian w interpretacji tych przepisów.

 1. Wcześniejsze zakończenie przez Organizatora Programu nie wypływa na uprawnienie do otrzymania Nagrody przez Uczestnika, który spełnił warunki określone w § 3.
 2. Organizator ma prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie jeżeli:
  1. jest to uzasadnione potrzebą uproszczenia, przedłużenia trwania lub zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu;

  1. zajdą zmiany w danych identyfikujących Organizatora lub w ofercie Organizatora, o ile do tych zmian znajdują zastosowanie przepisy niniejszego Regulaminu;
  2. zaistnieje konieczność dostosowania działalności organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień, decyzji lub wytycznych organów administracji publicznej, podatkowych lub sądów;
  3. jest to uzasadnione zmianą sposobu świadczenia usług przez Organizatora, wynikającą z przyczyn technicznych lub technologicznych.
 1. W przypadku dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na www.przedstawicielbankowy.pl/regulaminy
 2. Zmiana niniejszego Regulaminu nie wpływa na uprawnienie do otrzymania Nagrody przez Uczestnika, który spełnił warunki w § 3.
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Regulamin Programu Promocyjnego „Rata gratis”

(„Regulamin”)

 

§ 1 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia należy przez nie rozumieć:

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca jako konsument, której Organizator udostępnia możliwość skorzystania z funkcjonalności Platformy www.przedstawicielbankowy.pl/hipoteka/ratagratis pozwalającej na skojarzenie Przedstawiciela Bankowego z zainteresowanym produktem hipotecznym.
 2. Nagroda – kwota pieniężna stanowiąca równowartość drugiej miesięcznej raty Produktu wg harmonogramu spłat w systemie anuitetowym (raty stałe), wynikającej z harmonogramu spłat kredytu hipotecznego wyliczonego w okresie 360 m-cy.

Przykładowo gdy Klient zdecyduje się na kredyt z okresem spłaty 360 m-cy i druga rata wg harmonogramu spłaty wynosi 1000 zł otrzyma nagrodę w wysokości 1000 zł natomiast gdy Klient zdecyduje się na kredyt z okresem spłaty np. 240 m-cy i druga rata wg harmonogramu spłaty na 240 m-cy wyniesie 1500 zł Klient otrzyma nagrodę wynikającą z harmonogramu spłaty dla okresu 360 m-cy tj. przykładowe 1000 zł należna Uczestnikowi po spełnieniu wszystkich warunków łącznie określonych niniejszym Regulaminem.

 1. Organizator – Przedsiębiorca epartner 24 Tomasz Kowalski NIP 7251401438 oraz Przedsiębiorca Pośrednictwo Finansowe Marek Banaszkiewicz NIP 7262174957 występujący pod marką PRZEDSTAWICIELBANKOWY.PL
 2. Platforma – serwis internetowy udostępniany przez Organizatora pod adresem www.przedstawicielbankowy.pl/hipoteka/ratagratis umożliwiający złożenie zapytania o ofertę kredytu hipotecznego.
 3. Produkt – kredyt hipoteczny lub pożyczka hipoteczna oferowana za pośrednictwem Organizatora.
 4. Program – Program Promocyjny „Rata gratis”, prowadzony przez Organizatora według zasad i warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu, określający zasady jego przeprowadzania oraz warunki uczestnictwa, dostępny na stronie: www.przedstawicielbankowy.pl/regulaminy.
 6. Uczestnik Programu (Uczestnik) – Klient spełniający warunki uczestnictwa w Programie określone w niniejszym Regulaminie.
 7. Bank – Banki posiadające umowę współpracy bezpośrednio lub pośrednio poprzez brokera z Przedstawicielem Bankowym w zakresie pośrednictwo finansowe.
 8. Przedstawiciel Bankowy – Przedsiębiorca epartner 24 Tomasz Kowalski NIP 7251401438 oraz Przedsiębiorca Pośrednictwo Finansowe Marek Banaszkiewicz NIP 7262174957 posiadający umowę współpracy z Bankiem w zakresie pośrednictwo finansowe.
 9. Osoba współpracująca – Osoba fizyczna i/lub Przedsiębiorca wykonująca czynności marketingowe polegające na promowaniu materiałów pokazujących ofertę Banku w tym również narzędzi elektronicznych i/lub materiałów internetowych.

§ 2 Zasady ogólne Programu

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzania Programu i zasady uczestnictwa w Programie. Program jest przeprowadzany wyłącznie według warunków i zasad wynikających z niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Przyrzekającym Nagrody w rozumieniu art. 919 oraz 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (DZ. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) jest Organizator.

Program trwa od dnia 24.09.2021 r. od godz. 00:01 do dnia 31.10.2021 r. do godz. 23:59, z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 1. Termin końcowy Programu rozumiany jest w ten sposób, że do wskazanej daty i godziny Uczestnik Programu zarejestruje swoją chęć otrzymania propozycji finansowej poprzez stronę

www.przedstawicielbankowy.pl/hipoteka/ratagratis do dnia 31.10.2021 r. do godz. 23:59, polubi na FB stronę

https://www.facebook.com/Przedstawiciel-Bankowy-101571995461832 do dnia 31.10.2021 r. do godz. 23:59

oraz uruchomi kredyt hipoteczny w Banku za pośrednictwem Przedsiębiorcy epartner 24 Tomasz Kowalski NIP 7251401438 lub Przedsiębiorcy Pośrednictwo Finansowe Marek Banaszkiewicz NIP 7262174957 w nieprzekraczalnym terminie 31 lipiec 2022r.

 1. Program nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego, loterii promocyjnej, których wynik zależy od przypadku, jak też innej formy gry losowej, o której mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540; tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 165).

§ 3 Warunki uczestnictwa w Programie

 1. Uczestnikiem Programu, jest Klient, który (łącznie):
  1. zarejestrował swoją chęć otrzymania propozycji finansowej poprze stronę www.przedstawicielbankowy.pl/hipoteka/ratagratis w określonym czasie określony niniejszym regulaminem
  2. polubił na fb stronę

https://www.facebook.com/Przedstawiciel-Bankowy-101571995461832

  1. uruchomił kredyt hipoteczny za pośrednictwem Przedstawiciela Bankowego zdefiniowanego regulaminem tj.: Przedsiębiorca epartner 24 Tomasz Kowalski NIP 7251401438 lub Przedsiębiorca Pośrednictwo Finansowe Marek Banaszkiewicz NIP 7262174957 w nieprzekraczalnym terminie 31 lipiec 2022r.
  2. nie odstąpił od zawartej Umowy o Produkt.

§ 4 Warunki przyznania Nagrody

 1. Organizator przekazuje Nagrodę Uczestnikowi Programu po spełnieniu przez niego łącznie warunków określonych w § 3 niniejszego Regulaminu.

Przekazanie Nagrody przez Organizatora polega na przekazaniu kwoty Nagrody na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w oddzielnej komunikacji.

Płatność dokonywana jest za czynność faktyczną polegającą na polubieniu strony https://www.facebook.com/Przedstawiciel-Bankowy-101571995461832 przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w § 3.

 1. Przekazanie Nagrody następuje w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło uruchomienie przynajmniej części kredytu hipotecznego:
 2. Jeden Klient może wziąć udział w Programie nieograniczoną ilość razy, co uprawnia go do otrzymania Nagrody każdorazowo w przypadku spełnienia warunków określonych w § 3 niniejszego Regulaminu dla każdej kolejnej Umowy o Produkt.

§ 5 Kwestie podatkowe

 1. Wartość otrzymanej przez Uczestnika Nagrody zgodnie z art. 20 ust 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 2032) stanowi przychód z innych źródeł, który podlega opodatkowaniu.
 2. Organizator do 31 stycznia roku następującego po roku wydania Nagrody sporządzi i wyśle Uczestnikowi oraz właściwemu dla Uczestnika Naczelnikowi Urzędu Skarbowego formularz informacji podatkowej PIT-8C. Uczestnik powinien uwzględnić dane zawarte w formularzu PIT- 8C w rocznym zeznaniu podatkowym składanym za dany rok podatkowy. Obowiązek zapłaty podatku, o którym mowa w niniejszym ustępie, we właściwym terminie spoczywa na Uczestniku. Organizator nie odpowiada za niedopełnienie obowiązków podatkowych Uczestników.

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Przystępując do niniejszego Programu Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy www.przedstawicielbankowy.pl.
 1. Uczestnik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże niepodanie swoich danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Programie.
 2. Kontakt z Organizatorem w zakresie spraw związanych z danymi osobowymi Uczestnika jest możliwy:
  1. listownie na adres Organizatora tj. 92-227 Łódź ul. Lewarowa 5;
  2. telefonicznie pod numerem telefonu + 48 605 991 558
  3. za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres biuro@przedstawicielbankowy.pl
 1. Podstawami przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w związku z Programem jest:
  1. prawnie uzasadniony interes Organizatora, (w tym organizacja i obsługa techniczna Programu, przyznawanie i przekazywanie Nagród, rozpatrywanie reklamacji i zgłoszonych roszczeń oraz cele statystyczne i analityczne), tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w tym rozliczenie podatkowe, księgowe, przechowywanie dokumentów), tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 2. Organizator może przekazywać lub udostępniać dane osobowe Uczestników w związku z:
  1. Programem: upoważnionym pracownikom i podmiotom współpracującym z Organizatorem – w ramach i w zakresie realizowanych przez nich obowiązków pracowniczych i zobowiązań umownych;
  2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora (np. obsługa księgowa i podatkowa);
  3. sądom, organom administracji publicznej, organom ochrony prawnej i organom nadzoru na ich prawnie uzasadnione żądanie.
 3. Uczestnikowi przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych;
  2. prawo żądania sprostowania (gdy dane osobowe są niezgodne ze stanem rzeczywistym), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa;
  3. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora;
  4. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Uczestnika;
  5. prawo żądania przeniesienia danych osobowych Uczestnika do innego administratora poprzez uzyskanie otrzymania od Organizatora danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego i przesłania do innego administratora;
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania przez uczestnika, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika w związku z Programem:
  1. w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora lub jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Organizatora stanowiącego podstawę tego przetwarzania (w tym przedawnienia potencjalnych roszczeń Uczestnika wynikających z udziału w Programie) lub do czasu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i dalej przez okres wymagany przez przepisy prawa dla przechowywania dokumentów i danych.

§ 7 Reklamacje

 1. Reklamacje odnośnie przebiegu Programu i związane z niniejszym Programem mogą być składane:
  1. listownie na adres Organizatora: 92-227 Łódź ul. Lewarowa 5
  2. telefonicznie pod numerem telefonu + 48 605 991 558
  3. za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres biuro@przedstawicielbankowy.pl
 2. Reklamacje powinny być składanie niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności budzących wątpliwości Uczestnika, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji i nie później niż w terminie 60 dni od dnia zakończenia Programu.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres do korespondencji lub adres mailowy Uczestnika składającego reklamację,
  2. opis podstawy reklamacji,
  3. wskazanie, że reklamacja dotyczy Programu „Rata gratis”.

Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie do 30 dni od jej otrzymania Organizator poinformuje Uczestnika o rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres podany w reklamacji lub drogą elektroniczną na adres, z którego została przesłana reklamacja.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Organizator może zakończyć Program przed terminem wskazanym w § 2 o czym poinformuje w drodze ogłoszenia lub komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej www.przedstawicielbankowy.pl/regulaminy

Zakończenie przez Organizatora Programu przed upływem terminu wskazanego w § 2 może nastąpić w szczególności w przypadku: zmian technologicznych lub organizacyjnych funkcjonowania Platformy, zmian w zakresie sposobu i zakresu świadczenia przez Organizatora usług za pośrednictwem Platformy, zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa regulujących działalność Platformy, świadczonych przez Organizatora za jej pośrednictwem usług lub dotyczących Programu oraz zmian w interpretacji tych przepisów.

 1. Wcześniejsze zakończenie przez Organizatora Programu nie wypływa na uprawnienie do otrzymania Nagrody przez Uczestnika, który spełnił warunki określone w § 3.
 2. Organizator ma prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie jeżeli:
  1. jest to uzasadnione potrzebą uproszczenia, przedłużenia trwania lub zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu;
  1. zajdą zmiany w danych identyfikujących Organizatora lub w ofercie Organizatora, o ile do tych zmian znajdują zastosowanie przepisy niniejszego Regulaminu;
  2. zaistnieje konieczność dostosowania działalności organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień, decyzji lub wytycznych organów administracji publicznej, podatkowych lub sądów;
  3. jest to uzasadnione zmianą sposobu świadczenia usług przez Organizatora, wynikającą z przyczyn technicznych lub technologicznych.
 1. W przypadku dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na www.przedstawicielbankowy.pl/regulaminy
 2. Zmiana niniejszego Regulaminu nie wpływa na uprawnienie do otrzymania Nagrody przez Uczestnika, który spełnił warunki w § 3.
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
Regulamin do pobrania w wersji elektronicznej w formacie pdf: regulamin-rata-gratis